Informace k GDPR

Společnost RT TORAX, s.r.o., IČO 60319305, se sídlem Rudná 2378/100, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11707, prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

RT TORAX, s.r.o. je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné RT TORAX, s.r.o. během Vašeho používání internetových stránek RT TORAX, s.r.o. (dále jen „Internetové stránky) a dále na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek nebo např. při koupi motorových vozidel či zajišťování jejich servisu.

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby jejich využívání, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností RT TORAX, s.r.o. zpracovávány pro tyto účely:

 •          Plnění smluvního vztahu (např. při uzavření kupní či servisní smlouvy či o zápůjčce vozu);
 •          Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (RT TORAX, s.r.o. může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím emailu, SMS, telefonního hovoru a poštovní zásilky);
 •          Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 •          Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které RT TORAX, s.r.o. plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení případně dalším orgánům veřejné moci).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

RT TORAX, s.r.o. je oprávněno zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo:

 

Údaje subjektů

Účely zpracování

Jméno a příjmení   

Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Kontaktní adresa   

Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

E-mail   

Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

Telefonní číslo   

Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

Číslo účtu   

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely

IČO, DIČ   

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

VIN a další informace o vozidle

Plnění smluvního vztahu, Plnění ostatních zákonných povinností

 

Osobní údaje jsou v RT TORAX, s.r.o. zpracovávány manuálně i automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci RT TORAX, s.r.o. nezbytných pro zajištění výroby, distribuce a dodaní motorových vozidel a servisních služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení; v těchto případech může docházet rovněž k profilování.

RT TORAX, s.r.o. je oprávněno shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V RT TORAX, s.r.o. jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů RT TORAX, s.r.o., a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je RT TORAX, s.r.o. povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

* RT TORAX, s.r.o. je oprávněno zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

 •          slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
 •          umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
 •          napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

RT TORAX, s.r.o. cookies používá v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

 •          Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
 •          Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale RT TORAX, s.r.o. nepovolíte použití cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 •          Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás RT TORAX, s.r.o. zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude RT TORAX, s.r.o. oprávněno za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.
 •          Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás RT TORAX, s.r.o. zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. RT TORAX, s.r.o. opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 •          Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, RT TORAX, s.r.o. vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to RT TORAX, s.r.o. ukládá zákonná povinnost.
 •          Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po RT TORAX, s.r.o. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 •          Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby RT TORAX, s.r.o. Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, RT TORAX, s.r.o. Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 •          Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů RT TORAX, s.r.o.. V případě, že RT TORAX, s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 •          Právo odvolat souhlas: v případě, že jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo jej kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla RT TORAX, s.r.o. nebo emailem na info@rt-torax.cz. RT TORAX, s.r.o. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od [08.11.2021].